Page 8 - 1/2021 Slovenský RYBÁR
P. 8

KAPROMÁNIA


                                        vonku deje. Stačí, že sa ukáže jeden a tým
                                        prezradí aj ostatné, lebo tam, kde je jeden
                                        kapor, je ich zvyčajne aj viac, pretože bývajú
                                        zoskupené tam, kde sa cítia najkomfortnej-
                                        šie. Odhalenie jedného môže byť vodidlom
                                        k miestu, kde sa vyskytuje celý húf, či už je
                                        to 10 kaprov alebo 100 kusov. Niekedy tam
                                        už bude mať niekto nahodené, ale častejšie
                                        takto natrafím na ryby, kde nikto nechytá.
                                        Tento prístup si vyžaduje trochu trpezlivosti,
                                        aj keď je neskoro v noci a ste unavení.
                                        Montáže a nástrahy
                                        Takmer celú moju rybačku chytám s jednou
                                   Jesenná
                                  inšpirácia. alebo dvoma montážami a tie počas roka
                                        nemením. Obe sú však jednoduché a spo-
                                        ľahlivé. Prvou je Multi Rig, ktorý používam
      takže v podstate hovoríme maximálne  v bivaku 14 hodín v tme a skutočnosť, že  hlavne pri pop-upoch a v rozličných situ-
     o ôsmich hodinách s nahodenými udicami.  tam budem ráno v čase záberu, som schopný  áciách. Proste to funguje všade. Rovnako,
     Toto, samozrejme, znamená prípravu v tme.  pokračovať aj v zime a vždy budem mať šan- ako je montáž pop-up mega účinná, páči sa
     Robil som to prakticky celý svoj rybársky  cu, že zažijem niečo neobvyklé a zobudí ma  mi, že môžete zmeniť háčik bez toho, aby ste
     život, či už som lovil kapry alebo iné druhy,  záber vytúženej ryby. museli opätovne previazať celú novú montáž
     ako napríklad mreny. Pre mňa v tom nie                a všetky ostatné komponenty. Rýchle a ľahké
     je rozdiel – či je svetlo alebo tma – cítim  Nočný lov        riešenie je u mňa vždy víťazom. Mám sklon
     sa dobre, keď vychádzam s prútmi k vode  Zistil som, že aj keď sa zdá, že sa kapor  preťažiť ju, najmä vtedy, keď lovím tesne
     za svitu mesiaca. Pokiaľ pri love používate  v tomto ročnom období príliš neukazuje,  pri zakŕmenom mieste, aby sa predišlo jej za-
     osvetlené vymeriavacie tyče a viete, kde máte  niekedy je to len otázka času a v skutočnosti  chyteniu kŕmiacimi sa kaprami. Sú prípady,
     svoje vytypované miesto, tak dokážete loviť  aktivitu rýb míňame, lebo sa väčšinou deje  keď používam potápavé nástrahy alebo pou-
     celkom presne za svetla aj za tmy. Taktiež so  po zotmení. A keď už máte všetko pekne  žívam PVA pripevnené k háčiku.
     zakrmovacou tyčou je možné byť veľmi pres- pripravené a udice nahodené, môže byť oveľa  Aj keď občas používam na prezentáciu
     ný. Minulý rok som mal množstvo záberov  ťažšie byť motivovaný zdvihnúť prúty a pre- potápavých nástrah Multi Rig, predsa len
     na jazere Crayfish Pool z už spomínaného  sunúť sa inam. Už som to spomenul vyššie,  radšej používam jednoduchú Blow Back
     miesta vzdialeného cca 40 m. Viem, že som  keď som hovoril o rybačke na jazere Crayfish  alebo Blow Out montáž; je to jedno, ako ju
     tam svoje montáže umiestňoval s presnosťou  Pool, ale robím to na všetkých jazerách   voláte – s použitím kúska zmršťovacej ha-
     jedného štvorcového metra.     v Hortone, že často v noci obchádzam jazero  dičky na ramienku háčika zabezpečím lepšie
       Ak ste pripravení chytať týmto spôso- a hľadám ryby. Okrem sledovania a počúva- otočenie háčika v kaprej papuli. Rád použí-
     bom, môže to byť skutočne efektívne vzhľa- nia preskúmam tiež niekoľko oblastí so svie- vam dlhý vlas na háčiku, pretože mi umož-
     dom na čas strávený na brehu. Mohlo by sa  tiacou čelovkou na hlave. Neskorý príchod  ňuje prezentáciu dvoch potápavých boilies
     zdať, že to chce veľa úsilia – ísť na ryby iba na  nie je žiadnou nevýhodou, pretože sa zdá,  alebo snehuliaka, pričom ostáva dostatočný
     pár hodín, z ktorých väčšinu času prespíte –  že práve okolo polnoci je vždy vhodný čas  priestor medzi háčikom a nástrahou, aby sa
     ale ak si vezmete iba to, čo potrebujete, čoho  vidieť ich, a preto je ľahké nájsť ich a nahodiť  háčik mohol dobre zapichnúť do papule. Ja
     nie je v skutočnosti veľa, potom príprava  presne tam, kde sa práve vyskytujú. Neviem,  volím háčik veľkosti 4 Long Shank Twister.
     a vybalenie trvá len pár minút a len čo sú  ako to vedia? Možno majú hodinky... Nie- Je to smrteľne efektívny vzor, ktorý sa rýchlo
     prúty nahodené, líham do spacáka a idem  kedy sa prezradia samy, keď vyskočia nad  otáča a zapicháva aj bez použitia rovnátok
     odpočívať. Jednou z najnáročnejších vecí na  hladinu, inokedy sú diskrétnejšie a prezradia  a hadičiek.
     zimnom rybolove sú dlhé tmavé noci, ktoré  ich len bublinky stúpajúce na hladinu, čím  Takže to sú dve jednoduché montáže,
     môžu byť chladné, fádne, čo podkopáva  odhalia svoju polohu. Ak ste však zababu- ktoré fungujú po celý rok a na akomkoľvek
     vaše nadšenie. Tým, že nebudem sedieť len  šení v posteli, je ťažké naozaj vedieť, čo sa  mieste a využiteľné sú vo väčšine situácií,
                                        s ktorými sa stretávam. Samozrejme, je mož-
                                        né oboje skrátiť, ak to niekedy považujem za
                                  Januárový  potrebné, napríklad keď lovím malé kapry
                                   lysec.
                                        s malými nástrahami. Pokiaľ ide o veľké
                                        ryby, nikdy som nemal dôvod zmenšovať
                                        ich.

                                        Keď chcem záber
                                        čo najskôr...
                                        Takisto, ako nemením svoje montáže, neme-
                                        ním ani výber nástrah a návnad. Po celý rok
                                        používam drvené boilies, celé boilies
                                        a pelety. Jediný rozdiel je v tom, že do mixu
                                        pridávam červy a krmivo, keď sa ochladzuje,
                                        zvlášť vtedy, keď používam vnadiacu tyč
                                        a dokážem kŕmenie umiestniť presne na
                                        moju montáž. Menej je určite viac aj pre mňa,

     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13