Page 7 - 1/2021 Slovenský RYBÁR
P. 7

Nahodené je presne,
                       stačí už len čakať.                       Úlovok z jazera
                       Crayfish.
     aj keď sa vracali na tieto miesta až neskoro  zbytočne neplašili ryby pri samotnom love.  Alebo sa presuňte na iné typy revírov, ako
     v noci. Stačila krátka prechádzka okolo so  Je to pre mňa prioritná vec pri krátkych ry- sú kanály a rieky, kde kapor zostáva aktívny
     šálkou kávy v ruke a iba som čakal, kedy sa  bačkách. To však neznamená, že nelovím na  a hlavne je možné nájsť ho po celom úseku
     samy prezradia, čo mi umožnilo nahodiť  miestach, ktoré nepoznám, ak sú tam ryby.  toku.
     nástrahy presne na tieto miesta. Použitím  Ak máte dosť času, môžete si dovoliť umiest-
     zakrmovacej tyče som mohol nebadane  niť svoje montáže aj na neznámych miestach  Zvýšiť počet príležitostí
     a presne umiestniť svoje montáže s nástra- a čakať, kým k vám kapor pripláva, ale keď  Môj prístup k rybačke možno zdvihne pár
     hami až na vzdialenosť cca 40 m a tie miesta  nemáte času nazvyš, je dôležité umiestniť  obočí. Mnohé z mojich výprav boli vlastne
     boli aj najproduktívnejšie.    montáže ku kaprom čo najbližšie, ako je to  krátke prenocovania. K jazeru prichádzam
                      len možné – potom sa dočkáte záberu nieke- po zotmení, keď už mám za sebou večeru
     Revír známy aj neznámy       dy až prekvapujúco rýchlo.     a večer strávený s pani manželkou. K jazeru
     Samozrejme, určite vždy pomôže, keď si uro- V januári kombinácia teploty vody  niekedy prichádzam až okolo 22. hodiny,
     bíte zodpovedne „svoje“ domáce úlohy, aby  a úrovne svetla udalosti spomalí a pre do- ale často som sa nevybalil ani do jednej, ba
     ste mali predstavu, kde a ako chcete loviť.  siahnutie pravidelného úspechu je potrebné  dokonca do druhej hodiny v noci. Ak budem
     Určite je výhodné mať zmapované mies- hľadať plytšie miesta, kde sú kapry ľahšie  mať šťastie, dokážem chytiť aspoň jeden kus,
     ta a oblasti, kde chcete rybárčiť, aby ste si  lokalizovateľné a viac ovplyvnené počasím.  ale len čo skončia ranné zábery, som preč,

                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12